22 04, 2022

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีและแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565

By |2022-04-22T07:34:32+00:00April 22nd, 2022|ไม่จัดหมวดหมู่|

นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565

18 03, 2022

งานป้องกันฯและกองช่างมอบของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

By |2022-06-17T09:20:09+00:00March 18th, 2022|ไม่จัดหมวดหมู่|

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันฯและกองช่างออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือมอบกระเบื้องและกระสอบให้ผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ

3 03, 2022

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

By |2022-03-03T08:23:12+00:00March 3rd, 2022|ไม่จัดหมวดหมู่|

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค                            เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วถึงกัน  

11 02, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

By |2022-02-11T06:24:38+00:00February 11th, 2022|ไม่จัดหมวดหมู่|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือเรื่อง มาตรการเปยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ28012565

16 09, 2021

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

By |2022-06-18T05:03:40+00:00September 16th, 2021|ไม่จัดหมวดหมู่|

นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ และพนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ชุมชนขุนวังสามัคคีและชุมชนทรัพย์เจริญ

18 03, 2021

เทศบาลตำบลวังเหนือออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลวังเหนือออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

By |2022-06-18T05:56:41+00:00March 18th, 2021|ไม่จัดหมวดหมู่|

เทศบาลตำบลวังเหนือออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลวังเหนือออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

Go to Top