สภาพทั่วไป 2018-11-26T07:07:10+00:00

ลักษณะที่ตั้ง

อาณาเขต เขตการปกครอง เทศบาลตำบลวังเหนือมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำวังไหลผ่าน มีเขตการปกครอง  11 ชุมชน ประกอบด้วย

 1. ชุมชนขุนวังสามัคคี
 2. ชุมชนทรัพย์เจริญ
 3. ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา
 4. ชุมชนขันหอมสัมพันธ์
 5. ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี
 6. ชุมชนประชาภิรมย์
 7. ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี
 8. ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา
 9. ชุมชนห้วยข่อย
 10. ชุมชนแพะใต้พัฒนา
 11. ชุมชนป่าเหียงพัฒนา

อาณาเขต
เขตการปกครอง
มีพื้นที่

75.236

ตารางกิโลเมตร

เขตการปกครอง

อาณาเขตทางทิศเหนือ

ติดต่อกับ ตำบลวังเหนือ ลำเหมืองแม่เฮียว องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

อาณาเขตทิศใต้

ติดต่อกับ ตำบลวังเหนือ บ้านแพะใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

อาณาเขตทิศตะวันออก

ติดต่อกับ ตำบลวังเหนือ แม่น้ำวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

อาณาเขตทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ตำบลวังเหนือ บ้านแพะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ