ลักษณะที่ตั้ง

อาณาเขต เขตการปกครอง เทศบาลตำบลวังเหนือมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำวังไหลผ่าน มีเขตการปกครอง  11 ชุมชน ประกอบด้วย

 1. ชุมชนขุนวังสามัคคี
 2. ชุมชนทรัพย์เจริญ
 3. ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา
 4. ชุมชนขันหอมสัมพันธ์
 5. ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี
 6. ชุมชนประชาภิรมย์
 7. ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี
 8. ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา
 9. ชุมชนห้วยข่อย
 10. ชุมชนแพะใต้พัฒนา
 11. ชุมชนป่าเหียงพัฒนา

อาณาเขต
เขตการปกครอง
มีพื้นที่

75.236

ตารางกิโลเมตร

เขตการปกครอง

อาณาเขตทางทิศเหนือ

ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านใหม่

อาณาเขตทิศใต้

ติดต่อกับ ตำบลวังใต้และตำบลร่องเคาะ

อาณาเขตทิศตะวันออก

ติดต่อกับ ตำบลวังซ้ายและตำบลวังทอง

อาณาเขตทิศตะวันตก

ติดต่อกับ อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย