Loading...
หน้าแรก 2019-04-07T10:20:30+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรรม

ขอขอบคุณการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวังเหนือ ที่ได้มาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักธรรมะให้กับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ    

กองสาธารณสุขฯออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ [...]

กองสาธารณสุขฯออกตรวจร้านค้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการออกตรวจสอบสถานที่สะสมอาหาร/สถานที่จำหน่ายอาหารและ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ สส.

เทศบาลตำบลวังเหนือขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือและอสม. ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ เขตเทศบาลตำบลวังเหนือ  

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ซอย 3 ข้างโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ [...]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับงานป้องกัน ฯ ดำเนินโครงรณรค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการ รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยสร้างวินัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะ    

งานป้องกัน ฯ ออกตรวจสอบเหตุน้ำป่าไหลหลาก

 ออกตรวจสอบเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบและนำรถบรรทุกน้ำออกสนับสนุนกับเทศบาลบ้านตำบลใหม่ เพื่อเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ

  ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี บริเวณหน้าบ้านนายสุคำ [...]

งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี  

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ