ประชากร

0หลังคาเรือน
จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
0คน
จำนวนประชากรทั้งหมด
0คน
จำนวนประชากรชาย
0คน
จำนวนประชากรหญิง
0คน
จำนวนประชากรแฝง
0คน
จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพพลภาพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพื้นที่
0คน/ตร.กม.
ความหนาแน่นของประชากร
0%
อัตราการลดลงของประชากร ตั้งแต่ปี 2556-2557
0%
อัตราการลดลงของประชากร ตั้งแต่ปี 2557-2558

ประชากรชาย

0คน
เด็ก(ทารก – 6 ปี)
0คน
เด็กโต(7 – 12 ปี)
0คน
วัยรุ่น (13 – 17 ปี)
0คน
ผู้ใหญ่(18 – 60 ปี)
0คน
คนชรา(60 ปี ขึ้นไป)

ประชากรหญิง

0คน
เด็ก(ทารก – 6 ปี)
0คน
เด็กโต(7 – 12 ปี)
0คน
วัยรุ่น (13 – 17 ปี)
0คน
ผู้ใหญ่(18 – 60 ปี)
0คน
คนชรา(60 ปี ขึ้นไป)