ประชากร

ประชากรชาย

0คน
เด็ก(ทารก – 6 ปี)
0คน
เด็กโต(7 – 12 ปี)
0คน
วัยรุ่น (13 – 17 ปี)
0คน
ผู้ใหญ่(18 – 60 ปี)
0คน
คนชรา(60 ปี ขึ้นไป)

ประชากรหญิง

0คน
เด็ก(ทารก – 6 ปี)
0คน
เด็กโต(7 – 12 ปี)
0คน
วัยรุ่น (13 – 17 ปี)
0คน
ผู้ใหญ่(18 – 60 ปี)
0คน
คนชรา(60 ปี ขึ้นไป)