เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองช่าง,กองสาธารณสุขและงานป้องกันฯตัดกิ่งไม้ที่ขวางทางน้ำ บริเวณริมแม่น้ำวัง