เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟกิ่งชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (ฝั้งบ้านแพะ) จำนวน 2 จุด