ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี ,ชุมชนขุนวังสามัคคี,ชุมชน ทรัพย์เจริญ ,

ตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือและชุมชนแม่เฮียวสามัคคี