กองช่างเทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ชุมชนประชาภิรมย์และชุมชนสัมพันธ์พัฒนา