เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปี 2563

เพื่อเป็นการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าเพื่อนำมาปรับปรุงในการบริหารจัดการต่อไป