จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (Covid-19)

ตามทื่สาธารณะ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ