ช่วยโลกเขียว แค่เหลียวดูฉลาก สินค้าอุปโภคบริโภคมากมายที่วางขายอยู่ในท้องตลาด

และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากกว่าในยุคก่อน ๆ มีอยู่ครบในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะช็อป กิน หรือเที่ยว

เพียงคุณเลือกใส่ใจในฉลาก (sharp)เท่ากับเราได้รู้จักรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัว(please!)