กองสาธารณสุขฯดำเนินกิจกรรม 3 ข รวบรวมขยะพลาสติก ร้านค้าชุมชนในพื้นที่ๆเข้าร่วมโครงการ