กองสาธารณสุขฯดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564                                                                    สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่  20-27  เมษายน  2564

 

กอ