กองสาธารณสุขฯประชุมคณะกรรมการบริหารตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือและผู้ประกอบการการเช่าแผงขายของในตลาดสด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชี้แจงให้ทราบหลายๆเรื่อง ทั้งเรื่องการต่อสัญญา การจัดระเบียบ การบริหารจัดการ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้วย