กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกที่อาจจะเกิดจากสัตว์ปีก             ประจำปีงบประมาณ 2565