กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการออกตรวจสอบสถานที่สะสมอาหาร/สถานที่จำหน่ายอาหารและ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ