กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังเหนือตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – วันที่ 14 มิถุนายน 2566