กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก