เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแจ้งสถานการณ์จัดการขยะ

และขอความร่วมมือคัดแยกและจัดการขยะภายในโรงเรียนและในครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ เดือน เมษายน  2563