กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ้นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ