เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแจ้งสถานการณ์จัดการขยะ

และขอความร่วมมือคัดแยกและจัดการขยะภายในโรงเรียนและในครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ เดือน มีนาคม 2563