เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม 3ข. รวบรวมขยะพลาสติก ร้านค้าชุมชนในพื้นที่ๆเข้าร่วมโครงการ