กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ