กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวังเหนือ ออกบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ