เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับพ่อค้า-แม่ค้าจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดทั่วไทยปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ