เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ พ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19)