นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ