สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ผู้จัดการตลาดเทศบาลวังเหนือ ดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ในสถานที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก บริเวณตลาดสดเทศบาลวังเหนือ ขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้