เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือร่วมรณรงค์การงดใช้โฟมและถุงพลาสติก

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ