การอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค “โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม”