ขอขอบคุณร้านค้า NO FOAM “ร้านสมหวังข้าวมันไก่ ” ที่ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการงดใช้กล่องโฟมค้า NO FOAM “ร้านสมหวังข้าวมันไก่ ” ที่ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการงดใช้กล่องโฟม