กองสาธารณสุขฯดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ

ประจำปี  2563  ระหว่างวันที่  20-27  เมษายน  2563