ดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

อำเภอวังเหนือ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ อำเภอวังเหนือ ประจำปี 2562