กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือ

เข้าร่วมกิจกรรม 3 ข คัดแยกขยะพลาสติก