วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการออกตรวจสอบสถานที่สะสมอาหาร/สถานที่จำหน่ายอาหารและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่อำเภอวังเหนือ