เรื่องการกวดขันเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟควัน การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดความสุญเสียและทรัพย์สินของประชาชนจากการเล่นดอกไม้เพลิง ฯ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ