คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาติ

ใบอนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาติรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22) ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาติถ้าผู้ได้รับใบอนุญาติประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาติจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาติสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาติให้ต่ออายุใบอนุญาตินั้น

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่