คู่มือสำหรับประชาชน :การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลวังเหนือ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่