นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 – 2566)

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นของเทศบาล พ.ศ. 2564

คลิกเพื่อดูเอกสาร

แผนพัฒนาพนักงาน 2564-2566

คลิกเพื่อดูเอกสาร

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

คลิกเพื่อดูเอกสาร

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การพัฒนาบุคลากร

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

คลิกเพื่อดูเอกสาร

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

คลิกเพื่อดูเอกสาร

รายงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ2563

คลิกเพื่อดูเอกสาร