ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและติดตามกระบวนการขับเคลื่อน

โครงการ “ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง” ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมอมรักษ์  อ.เมือง จ.แพร่

เพื่อ ทบทวนปฏิบัติการ การดำเนินงาน “ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง” ในแต่ละพื้นที่

และติดตามผลดำเนินงานของลูกข่าย