คำนำ

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลที่ได้จากการประเมินนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการโดยเป็นการประเมินตามมิติที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ตามเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการนอกจากนี้แล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกประการหนึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับความไว้วางใจจากเทศบาลตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง ให้เป็นผู้ดำเนินการการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังเหนือซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและการให้บริการทาง วิชาการให้กับท้องถิ่นขอขอบคุณประชากรในเขตเทศบาลตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางและคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังเหนือที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล จนทำให้การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะผู้วิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กันยายน ๒๕๖๕