การประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

1.2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

1.3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

การขับเคลื่อนจริยธรรม

2.1 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม

2.2 แนวทางปฏิบัติที่ไม่ควรทำ Do & Don’t

2.3 คณะทำงาน / กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

3.1 กิจกรรมดำเนินการปลูกจิตใต้สำนึกหรือมาสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

4.1 ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี 2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

5.1 รายงานผลจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ. 2566