วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับชุมชนแม่เฮียวสามัคคี,ชุมชนขุนวังสามัคคี,ชุมชนทรัพย์เจริญและชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนาได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเก็บขยะบริเวณพี้นที่สาธารณะและพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังเหนือ