ภายใต้การอำนายการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินงานการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยทำกิจกรรมทำแนวกันไฟและอื่นๆเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าประจำปี พ.ศ.2565 บริเวณสถานที่พระเจ้าห้าพระองค์ โดยบูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ ,สภ.วังเหนือ ,         กำนันตำบลวังเหนือ ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังเหนือ ,หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังเหนือ และหมวดทางหลวงวังเหนือ