เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันธงชาติไทย        ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ (อบต.วังเหนือเดิม)
Srion Kitwong, Pompom Nipom และ คนอื่นๆ อีก 44 คน