กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบพระคุณ คุณกรพินธุ์ วงศ์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง คุณจิราภรณ์ ชัยทัศน์ และคุณวิไลวรรณ กาวงค์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให่้ความรู้ ตามโครงการสร้างความตระหนักเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562