ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ทุ่งปงเส้า)

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ทุ่งปงเส้า) ชุมชนป่าเหียงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้มีโครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ทุ่งปงเส้า) ชุมชนป่าเหียงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้

  • โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ทุ่งปงเส้า) ชุมชนป่าเหียงพัฒนา โดยมีปริมาณงาน ผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 610 เมตร ผิวลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2,440 ตรม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวังเหนือ เป็นเงิน 340,500.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างถนนลุกรัง (ทุ่งปงเส้า) ชุมชนป่าเหียงพัฒนา จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธนาชัย ศรีขัติ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 340,500.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง