เทศบาลตำบลวังเหนือ
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมสมัคร โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก “อถล.”
#คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป

#สนใจติดต่อ
#กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวังเหนือ
#054-279-067

#บทบาทหน้าที่“ อถล.”
-ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

-เฝ้าระวัง สอดส่องดูแล เข้าร่วมกิจกรรมและรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เทศบาลฯทราบ