คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยมอบโล่ เงิน และของให้กับ นางผัด คิดอ่าน ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ