คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล ออกสำรวจถนนทางเข้าตลาดสดเทศบาลเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซม                                           และตรวจสอบราวกันตกชุมชนขันหอมสัมพันธ์