คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนป่าเหียงพัฒนาและชุมชุนแม่เฮียวสามัคคี ซ่อมแซมถนนในชุมชน